Algemeen

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van onze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze websites altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De bezoeker kan daarom aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Tuincenter Van Praet, met maatschappelijke zetel in de Juniorslaan 97 – 2811 Leest-Mechelen en ondernemingsnummer 0670.730.848, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wanneer we gewaarschuwd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken. Je kan dit melden aan de webmaster via webmaster@tuincentervanpraet.be.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) op de website Tuincenter Van Praet wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

Informatie van derden, producten en diensten

Uitsluitend ter informatie bevat de website van Tuincenter Van Praet links naar websites van instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites wordt door Tuincenter Van Praet gezien als een meerwaarde, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Wijzigingen en beschikbaarheid

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie – met inbegrip van deze disclaimer -gewijzigd is.

Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden in deze disclaimer werden opgesteld in de geest van de Europese, Belgische en Vlaamse Wetten en richtlijnen. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Betalingen

Alle betalingen moeten worden overgemaakt aan Tuincenter Van Praet voor de goederen worden verzonden/geleverd. Klachten ivm online betalingen dient de consument contact op nemen met Tuincenter Van Praet en niet rechtstreeks met de financiële instelling die de betaalmethode ondersteunt hetzij MultiSafepay. Alle incidentele kosten die gemaakt worden financiële instelling die de betaalmethode ondersteunt hetzij MultiSafepay op aanvraag van consument zijn ten lasten van de consument. Deze kosten worden nadien doorgerekend aan de consument.